DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-19-24

ОБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Стаття присвячена дослідженню трактування змісту об’єктів контролю і з’ясування взаємозв’язків між ними.

Ключові слова


господарський контроль; об`єкти господарського контролю; зміст об`єктів контролю; взаємозв`язки між об`єктами контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Акєнтьєва О.Б. Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості / О.Б. Акєнтьєва – Донецьк, 2006. – 20 с.

Бодюк А.В. Фіскальні аспекти економічного природокористування: [Монографія] / А.В. Бодюк. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 570 с.

Большая Советская Энциклопедия, изд. 3, т. 18. – 1974. – 632 с.

Борисенко М.В. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 /Київський національний торговельно-економічний ун-т / М.В. Борисенко. – К., 2008. – 21 с.

Боцян Т.В. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Т.В. Боцян – К., 2005. – 20 с.

Бурцев В.В. Опубліковане в номері: Менеджмент в России и за рубежом / В.В. Бурцев. – № 4. – 2002.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(11) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 21-42.

Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Бутынец. – К.: 1976. – 108 с.

Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках. М.: “Высшая школа”, 1974. – 336 с.

Гушко С.В. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу: монографія / С.В. Гушко. – К.: КНЕУ, 2010 – 332 с.

Контроль и ревизия: учебник для сред. проф. образования / под ред. М.В. Мельник; Финансовая академия при правительстве РФ. – М.: Экономисть, 2007. – 254 с.

Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. – М., Финансы и статистика, 1985. – 143 с.

Кузик Н.П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Національний аграрний ун-т / Н.П. Кузик. – К., 2004. – 19 с.

Лапухин Н.В. Экономическому контролю – современные технологические решения / Н.В. Лапухин, В.И. Подольский. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 240 с.

Магопець О.А. Організація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах / О.А. Магопець // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 310-316.

Максімова В.Ф. Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана /В.Ф. Максімова. – К., 2006. – 34 с.

Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий.- М.:“Финансы”, 1971. – 280 с.

Михалевич С.Г. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / С.Г. Михалевич. – К., 2009. – 20 с.

Новиков А.М. Методология образования. Издание второе. – М.: “Эгвес”, 2006. – 488 с.

Островский О.М. О совершенствовании внутрихозяйственного бухгалтерского контроля / О.М. Островский, А.Н. Кашаев // Бухгалтерский учет, 1988. – № 6.

Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий / В.А. Полторадня. – К.: Киевского университета, 1967.

Руссиян И.П. Основы счетной науки / И.П. Руссиян // Счетоводство, 1900, № 11-12, 13-14, 17-18, 19-20, 21-22; 1901 г. № 1-2, 3-4; 1902 г. № 1-2, 5-6, 13-14, 21-22, 23-24.

Сагайдак Р.А. Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Національний аграрний ун-т / Р.А. Сагайдак. – К., 2008. – 21 с.

Cаченко С.І. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах:Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський національний економічний ун-т. / С.І. Саченко. – Т., 2006. – 20 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

Сокольська Р.Б. Моделювання та розробка комплексної системи фінансового контролю на промисловому підприємстві: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Національна металургійна академія України / Р.Б. Сокольська. – Д., 2000. – 21 с.

Струмилин С.Г. Статистика и экономика. Избранные

произведения / С.Г. Струмилин. – Т.И.М.: “Наука”,1964.

Сэй Л. Счетоводство сельскохозяйственное, коммерческое и промышленное / Л. Сэй // Счетоводство, 1894, № 10-11, 12-13.

Ткаченко А.М. Організація контролю в управлінні діяльністю підприємств споживчої кооперації у сучасних умовах: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості / А.М. Ткаченко – Донецьк, 1999. – 22 с.

Фоміна Т.В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 /Державний вищий навчальний заклад “Одеський держ. економічний ун- т” /Т.В. Фоміна. – О., 2007. – 16 с.

Щеголькова С.В. Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля / С.В. Щеголькова. – Луганськ, 2008. – 18 с.

Эдвинссон Лейф. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях / Эдвинссон Лейф. – М.: ИНФРА-М, 2005. – ХХ, 248 с.

Яровенко Г.М. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Г.М. Яровенко. – К., 2008. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.