DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-423-427

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Катерина Василівна Романчук

Анотація


Проаналізовано сутність поняття “матеріальні ресурси”, їх складові та встановлено зв’язок з об’єктами бухгалтерського обліку.

Ключові слова


матеріальні ресурси; об`єкт бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / А.Н. Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – [4-е изд. доп. и перераб.]. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Булавина Л.Н. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов: [Учеб. Пособие] / Л.Н. Булавина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.

Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник [Понятійна база законодавства України у сфері економіки ] / Д.Д. Гордієнко. – [Вид. 2-е, перероб. i доп.]. – К.: КНТ, 2007. – 360 с.

Городянська Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 4-8.

Гуцайлюк З.В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности / З.В. Гуцайлюк. – К.: Техника, 1983.–104 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / [А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк]. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Золотогоров В.Г. Экономический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Полымя, 1997. – 571 с.

Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами: [навч. посіб.] / [П.В. Іванюта, О.П. Лугівська]. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

Кавторєва Я. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: коментарі / Я. Кавторєва. – Х.: Фактор, 2009.– 1328 с.

Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: [у трьох томах] / С.В. Мочерний. – [Том 2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У двох томах] / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій]. – [Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного]. – Львів: Світ, 2005. – 616 c.

Мочерний С.В. Політична економія: [Навч. посіб.] / С.В. Мочерний. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. № 291: за станом на 18 листопада 2008 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99&p = 1298038204291796

Рудюк Г.Г. Активи підприємства – питання визначення, класифікації, складу та розміщення їх у балансі / Г.Г. Рудюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 1997. – № 6. – С. 104 – 110.

Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів / Г.С. Суков. – Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 2(32). – С. 187-195.

Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. – К., Вид-во політичної літератури України, 1982. – 166 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.