DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-301-309

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ВИЗНАЧЕННІ КАТЕГОРІЇ “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вікторія Валеріївна Мірошник

Анотація


Розкрито сутність категорії “відповідальність”, визначено міждисциплінарний взаємозв’язок в організації відповідальності трудового колективу. Проаналізовано залежність різних видів відповідальності їх вплив на посадову особу. Визначено яким чином вона впливає на організацію бухгалтерського обліку.


Ключові слова


цілі бухгалтерського обліку; суть категорії "відповідальність"; види відповідальності; вплив на посадову особу

Повний текст:

PDF

Посилання


Арістотель. Політика / Олександр Кислюк (пер. з давньогрецької, авт. передм.). – 2. вид. – К. : Видавництво Соломії Павличко “ОСНОВИ”, 2003. – 239 с.

Біленький Є.А., Дебой В.М., Козловець М.А., Котвицький А.А., Соух І.В., Федоренко В.О., Цибульський В.О., Жоловача В.О. /за заг. ред. Біленького Є.А. і Козловець М.А. / Соціологія: словник термінів і понять. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. 895 с.

Большой бухгалтерський словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с. – [Електронний ресурс] http://cyclop.com.ua/ content/view/425/1/

Бутинец Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Дружинин В.Н. Психология семьи. – М.: “КСП”, 1996. – 160 с.

Економічна енциклопедія в 3-х томах Мочерний С.В. Київ Видавничий центр “Академія” 2000.

Ермоленко А. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая философия). – К.: Наукова думка, 1994. – 200 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера За ред. Романа Дяківа Київ Міжнародна економічна фундація 200, с. 704.

Колеснікова Г.О. Менеджерський словник: Навчально-довідкове видання/ Укладач Колесніков Г.О. – К.: “ВД “Професіонал”, 2007. – 288 с.

Короткий словник політологічних термінів: [Електронний ресурс]: – http://politics.ellib.org.ua/def-270.html

Короткий словник політологічних термінів. [Електронний ресурс]: – http://www.info-library.com.ua/books-text-1781.html

Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. Е 45 Економічна теорія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літе-ратури, 2007. – 256 с.

Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Словарь по экономике и праву – М., Омега, 1999. – 608 с.

Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура /Общ. ред. М.А.Дынника. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 170.

Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. Економічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління . [Навчальний посібник] / К.: Академвидав, 2003. – 567 c. [Електроний ресурс]/ – http://www.info-library.com.ua/ books-book-78.html

Психологія особистості : Словник_довідник / За ред.. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – с. 320.

Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Д.М. Розенберг. Бизнес и менеджмент. Терминологический словарь М.: ИНФРА – М, 1997 – 464 с.

Дж.Г. Скотт. Конфликты, пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, К., 1991. – 192 с.

Философический словарь/ Под ред.. И.Т. Фролова. – 4-е узд. – М.: Политиздат, 1980. – 444 с.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Франкл В. Психология на практике. — СПб.: Ювента, 1999. – 250 с., с. 51.

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии, – Мн.: “Современное Слово”, 1998. – 768 с.

Юридична енциклопедія / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. –К.: “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 1998. – Т. 1: А-Г. 672 с.: іл.

http://zakon.rada.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.