Оцінка основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу за умов повоєнної відбудови України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-43-48

Ключові слова:

оцінка основних засобів; оцінка за історичними витратами; справедлива вартість; зменшення корисності активів

Анотація

Стаття присвячена оцінці основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу за умов повоєнної відбудови України. Акцентовано увагу на напрямах критики концепції історичних витрат. Приділено значну увагу перевагам та недолікам підходів дослідників до оцінок активів за справедливою вартістю та оцінок активів за собівартістю. Виділено переваги та недоліки застосування справедливої вартості під час прийняття управлінських рішень. Розглянуто галузеві особливості оцінки з метою формування інвестиційних проєктів в оновлення основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу та розвиток системи розподілу. Більшість електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу обирають модель переоцінок для класів основних засобів та проводять дооцінки основних засобів. Досліджено алгоритм визначення бази оцінки активів з метою переходу на стимулююче регулювання (RAB-регулювання). З’ясовано, що базою оцінки активів може бути ринкова вартість або залишкова вартість заміщення (відтворення). Встановлено доцільність застосування в електроенергетичних підприємствах-операторах системи розподілу концепції оцінки зменшення корисності активів. Запропоновано методику тестування на зменшення корисності об’єктів основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу, за допомогою якої внутрішні користувачі прийматимуть рішення щодо подальшої їх безпечної експлуатації та необхідності пошуку джерел інвестування у відновлення розподільчих мереж.

Посилання

Lehenchuk, S.F. (2020), Istorychni aspekty rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini ta sviti, monohrafiia, GlobeEdit, Beau Bassin, 212 р.

Shynkarenko, A.V. (2018), «Otsinka v bukhhalterskomu obliku: istorychnyi aspekt ta suchasnist», Visnyk ONU im. I.I. Mechnikova, Vol. 23, Issue 8, pp. 187–191.

Tseben, R.L. (2023), «Pidkhody do pereotsinky osnovnykh zasobiv elektroenerhetychnykh pidpryiemstv-operatoriv systemy rozpodilu», Rozvytok systemy obliku, analizu, audytu ta opodatkuvannia v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia, zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv ХХI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, рр. 192–196.

Koriahin, M.V. (2012), Otsiniuvannia vartosti pidpryiemstva v systemi bukhhalterskoho obliku, monohrafiia, Koriahin, TOV «NVP «Interservis», Lviv, 261 р.

Holov, S.F. (2006), «Oblik silskohospodarskykh aktyviv za spravedlyvoiu vartistiu: proty techii», Oblik i finansy APK, No. 11, рр. 87‒90.

Lovinska, L.H. (2006), Otsinka v bukhhalterskomu obliku, monohrafiia, KNEU, K., 256 р.

Verkhovna Rada Ukrainy, Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 (MSBO 1). Podannia finansovoi zvitnosti, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013

Verkhovna Rada Ukrainy, Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 (MSBO 16). Osnovni zasoby, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text

Fond derzhavnoho maina Ukrainy (2013), Pro zatverdzhennia Metodyky otsinky aktyviv subiektiv pryrodnykh monopolii, subiektiv hospodariuvannia na sumizhnykh rynkakh u sferi kombinovanoho vyrobnytstva elektrychnoi ta teplovoi enerhii, Nakaz vid 12.03.2013 No. 293, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13#Text

Lehenchuk, S.F. and Hrytsyshen, D.O. (2019), «Rozvytok bukhhalterskoho obliku v umovakh provedennia voiennykh dii: istorychnyi analiz», Visnyk ZhDTU, No. 2, рр. 121–127.

Список використаної літератури:

Легенчук С.Ф. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі : монографія / С.Ф. Легенчук. – Beau Bassin : GlobeEdit, 2020. – 212 с.

Шинкаренко А.В. Оцінка в бухгалтерському обліку: історичний аспект та сучасність / А.В. Шинкаренко // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2018. – Т. 23, Вип. 8. – С. 187–191.

Цебень Р.Л. Підходи до переоцінки основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу / Р.Л. Цебень // Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2023. – С. 192–196.

Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін. – Львів : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 261 с.

Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії / С.Ф. Голов // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 87‒90.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л.Г. Ловінська. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової звітності / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text.

Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії : Наказ Фонду державного майна України від 12.03.2013 року № 293 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13#Text.

Легенчук С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах проведення воєнних дій: історичний аналіз / С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен // Вісник ЖДТУ. – 2019. – № 2. – С. 121–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Цебень, Р. Л. (2023). Оцінка основних засобів електроенергетичних підприємств-операторів системи розподілу за умов повоєнної відбудови України. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 43–48. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-43-48

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ