DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-1(25)-31-38

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Олена Євгеніївна Веселовська

Анотація


Визначено місце контролінгу в системі управління прибутком та узагальнено функції центрів відповідальності інтегрованих структур. Обґрунтовано напрями розподілу прибутку агрофор­мувань. Автором, у результаті проведеного моніторингу центрів відповідальності інтегрованих структур, виявлено основні їх типи: центри доходів, витрат, прибутку та інвестицій. Описано основні принципи, за допомогою яких здійснюється управління центрами відповідальності. Встановлено основні напрями використання коштів фондами споживання та накопичення. У статті зазначено, що важливе значення має планування майбутнього розміру прибутку на основі економетричних моделей. Установлено господарські операції, у результаті яких інтегровані структури можуть отримувати прибуток: реалізація продукції, товарів, робіт та надання послуг, емісія цінних паперів, продаж майнових прав та оренда активів. Представлено чинники, від яких залежить розподіл прибутку агроформувань між учасниками інтеграційного процесу: частка в статутному капіталі кожного з учасників, обсяг випуску продукції бізнес-одиницями, затрати на виробництво.


Ключові слова


прибуток; інтегровані структури; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Р.Р. Проблемні аспекти управління прибутком сільськогосподарських підприємств / Р.Р. Антонюк, П.C. Березівський // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 312–320.

Висоцька А.В. Управління прибутком на підпри¬ємстві та шляхи його покращення / А.В. Висоцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13vavsjp.pdf.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К.Друри. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.

Зоріна О.А. Проблематика трактування контролінгу / О.А. Зоріна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/su/2011_1/zorina40-44.pdf.

Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э.Майер. — М. : Финансы и статистика, 1993. —76 с.

Патарідзе-Вишинська М.В. Прибуток підприємств: вид, роль та функції / М.В. Патарідзе-Вишинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_1/10pmvvrf.pdf.

Хачатрян В.В. Удосконалення розподілу прибутку торговельних підприємств / В.В. Хачатрян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vchnu_ekon/2011_3_3/062-064.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.