DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-8-13

Дослідження та аналіз процесів модернізації на підприємствах харчової промисловості України

Катерина Олександрівна Бужимська, Наталя Андріївна Станкевич

Анотація


Модернізація вітчизняних підприємств є необхідною умовою інтеграції України до Європейського Союзу, передусім це стосується підприємств харчової промисловості, оскільки, саме вони мають найбільші потенційні можливості виходу на європейські ринки з власною продукцією. Прискорена модернізація надасть можливість покращити якість та безпеку вітчизняних продуктів харчування і наблизити їх до світових стандартів. Методи та методологія економічного та статистичного аналізу залишаються в центрі уваги науковців. Аналіз тенденцій, напрямів розвитку, результатів діяльності створюють базу для прийняття якісних управлінських рішень, як на стратегічному, так і на оперативному рівні. Дослідження процесу модернізації неможливе без використання методів економічного та статистичного аналізу для узагальнюючої оцінки його стану та ефективності. Для узагальнюючої оцінки модернізаційного процесу було запропоновано відносні показники динаміки вартості активів, залишкової вартості основних засобів, обсягів реалізованої продукції, фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку. Обґрунтовано, що процес модернізації є ефективним, якщо темп зростання вартості активів більший одиниці, темп зростання залишкової вартості основних засобів більший темпу зростання вартості активів, темп зростання обсягу реалізованої продукції більший темпу зростання залишкової вартості основних засобів, темп зростання фінансового результату до оподаткування більший за темп зростання обсягу реалізованої продукції, темп зростання чистого прибутку більший за темп зростання фінансового результату до оподаткування. Використовуючи коефіцієнт Спірмено, отримано такі результати: у 2011–2012 рр. процес модернізації був найефективнішим, 2013–2015 рр. – модернізаційні процеси в харчовій промисловості різко уповільнилися, але за рахунок вже сформованого потенціалу продовжуються, що підтверджують інтегральні індекси стану та ефективності модернізації у 2014–2015 рр. Подальші дослідження пов’язані із дослідженням та аналізом процесів модернізації на рівні окремих підприємств з метою поширення успішного досвіду та запобігання негативних результатів.


Ключові слова


модернізація; динаміка; коефіцієнт Спірмена; інтегральний індекс; фондовіддача; коефіцієнт оборотності оборотних активів; продуктивність праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Bjelousov, Ja.I. (2016), «Analiz tehniko-ekonomichnyh pokaznykiv suchasnogo rozvytku harchovoi' promyslovosti Ukrai'ny», Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, No. 3, pp. 16–19. –available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_3_5

Demchenko, G.V. (2016), «Analiz innovacijnoi' aktyvnosti promyslovosti Ukrai'ny v umovah intensyvnogo rozvytku svitovoi' ekonomiky», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu tehnologij ta dyzajnu, Serija Ekonomichni nauky, No. 4, pp. 98–104, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2016_4_14

Derun, I.A. (2016), «Rozvytok ekonomichnogo analizu jak nauky v Ukrai'ni: retrospektyva ta vyklyky s'ogodennja», Oblik i finansy, No. 1, pp. 154–160, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_22

«Dijal'nist' sub’jektiv velykogo, seredn'ogo, malogo ta mikropidpryjemnyctva za 2015 rik» (2016), Statystychnyj zbirnyk, Derzhavna sluzhba statystykyUkrai'ny, Kyi'v, 514 p.

«Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja za 2015 rik» (2016), Statystychnyj zbirnyk, Derzhavna sluzhba statystykyUkrai'ny, Kyi'v, 484 p.

Zhajvoronok, L.V. (2017), «Analiz finansovo-ekonomichnogo stanu providnyh hlibobulochnyh pidpryjemstv Ukrai'ny», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 2, pp. 73–79.

Zai'ka, S.O. and Gryshhenko, V.A. (2016), «Stanovlennja i perspektyvy rozvytku ekonomichnogo analizu v Ukrai'ni», Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu sil's'kogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka, Vol. 174, pp. 136–144, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_18

Izmajlov, Ja.O. (2016), «Rozvytok metodologii' ekonomichnogo analizu gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstv u postindustrial'nij ekonomici», Problemy ekonomiky, No. 3, pp. 165–174.

Kamins'ka, T.G., Krajevs'kyj, V.M. and Kostenko, O.M. (2017), «Synergija metodiv analizu i syntezu v naukovomu piznanni ekonomiky pidpryjemstv», Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka», Serija Ekonomichni nauky, No. 2, pp. 19–24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_2_5

Klipkova, O.I. (2016), «Doslidzhennja ta analiz procesu komercializacii' idej ta rezul'tativ innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni: pravovyj ta ekonomichnyj aspekty», Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 1 (3), pp. 41–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_1(3)__9

Mis'ko, G.A. (2010), «Strategichnyj analiz jak instrumentarij ocinky ekonomichnoi' strategii' pidpryjemstva harchovoi' promyslovosti v umovah konkurentnogo seredovyshha», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, Serija Ekonomichni nauky, No. 5 (2), pp. 149–152, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_5(2)__28

Olijnyk, O.V. and Baranovs'ka, T.V. (2014), «Osoblyvosti ekonomichnogo analizu marketyngovoi' dijal'nosti promyslovyh pidpryjemstv», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Serija Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 3, pp. 440–448, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_3_32

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2016), Statystychnyj shhorichnyk Ukrai'ny za 2015 rik, Kyi'v, Ukraine, 575 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бєлоусов Я.І. Аналіз техніко-економічних показників сучасного розвитку харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Я.І. Бєлоусов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 3. – С. 16–19. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_3_5.
 2. Демченко Г.В. Аналіз інноваційної активності промисловості України в умовах інтенсивного розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / Г.В. Демченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 4. – С. 98–104. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2016_4_14.
 3. Дерун І.А. Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення [Електронний ресурс] / І.А. Дерун // Облік і фінанси. – 2016. – № 1. – С. 154–160. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_22.
 4. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2015 рік // Статистичний збірник / Державна служба статистикиУкраїни. – К., 2016. – 514 с.
 5. Діяльність суб’єктів господарювання за 2015 рік // Статистичний збірник / Державна служба статистикиУкраїни. – К., 2016. – 484 с.
 6. Жайворонок Л.В. Аналіз фінансово-економічного стану провідних хлібобулочних підприємств України / Л.В. Жайворонок // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 2. – С. 73–79.
 7.  Заїка С.О. Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні [Електронний ресурс] / С.О. Заїка, В.А. Грищенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 174. – С. 136–144. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_18.
 8. Ізмайлов Я.О. Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці / Я.О. Ізмайлов // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 165–174.
 9. Камінська Т.Г. Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств [Електронний ресурс] / Т.Г. Камінська, В.М. Краєвський, О.М. Костенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 19–24. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_2_5.
 10. Кліпкова О.І. Дослідження та аналіз процесу комерціалізації ідей та результатів інноваційної діяльності в Україні: правовий та економічний аспекти [Електронний ресурс] / О.І. Кліпкова // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1 (3). – С. 41–45. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_1(3)__9.
 11. Місько Г.А. Стратегічний аналіз як інструментарій оцінки економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Г.А. Місько // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5 (2). – С. 149–152. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_5(2)__28.
 12. Олійник О.В. Особливості економічного аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Олійник, Т.В. Барановська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2014. – Вип. 3. – С. 440–448. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_3_32.
 13. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 575 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.