Діагностичні та інтерактивні системи стратегічних ризик-показників управлінського обліку інноваційної діяльності

Володимир Миколайович Іванков

Анотація


У роботі проведено дослідження основних тенденцій розвитку інноваційної діяльності в Україні за останні роки. Визначено, що кількість інноваційно-активних підприємств України зростає, і дана тенденція продовжує зберігатися. Досліджено статистичні показники інноваційної діяльності промислових підприємств за 2014–2015 роки. Визначено, що в сучасних економічних умовах світовий ринок технологій залишається локомотивом економічного зростання. Доведено, що надійне інформаційне забезпечення потреб управління інноваційними процесами вимагає обґрунтування нових облікових технологій, що мають ураховувати ризикову природу інновацій та основні тенденції розвитку інструментів стратегічного управлінського обліку. Досліджено характеристики діагностичних та інтерактивних систем показників та визначено, що обидві системи є взаємодіючими та можуть одночасно функціонувати для контролю реалізації обраної стратегії (діагностична система) та для тестування нестандартних ситуацій в умовах невизначеності та ризику (інтерактивна система). Виявлено, що особливістю інтерактивних систем залишається й досі пристосування одного-двох показників діагностичних систем шляхом фокусування на впливі невизначеності та ризику на результати реалізації стратегічних цілей або на показники ризик-результату. Враховуючи ризикову природу інноваційної діяльності, в роботі досліджено підходи щодо можливого використання інструментів ризик-менеджменту в концепціях управлінського обліку, а саме збалансованій системі показників. Визначено, що сучасний підхід передбачає розглядати реалізацію стратегічних цілей як шанси, а ризики – як фактори, що перешкоджають їх досягненню. Зазначене дозволяє визначати вплив усіх ідентифікованих ризиків за відхиленнями від  цільових (нормативних) значень стратегічних показників, які є вираженням певної стратегічної цілі. Доведено, що більш ефективним підходом є зорієнтованість на показники ризик-факторів, які дозволяють відстежувати ранні ознаки настання ризикових ситуацій (подій) з невизначеним впливом та ймовірністю, тобто ранні сигнали самого ризику. До умов визнання окремих стратегічних показників як ризик-показників (випереджаючі (ранні) індикатори), запропоновано проведення процедури зіставлення (порівнювання) шляхом їх можливого визнання як факторів створення вартості капіталу підприємства та одночасного їх визнання обставинами (умовами), за якими визначаються причини (джерела) ризикової ситуації (події). Даний підхід характеризує стратегічні ризик-показники як комплексні ранні індикатори сумісної (інтегрованої) оцінки факторів створення вартості капіталу підприємства, що перебуває під впливом ризику. Зазначене дозволило запропонувати запровадження комбінованої системи стратегічних ризик-показників, яка передбачає одночасне узгоджене застосування обох систем: діагностичної системи – задля оцінки й визнання загального (неспецифічного) ризику, притаманного усій підприємницькій діяльності) та інтерактивної системи – задля оцінки й визнання індивідуального (специфічного) ризику інноваційної діяльності


Ключові слова


діагностичні та інтерактивні системи показників; інтегровані системи показників ефективності; концепції збалансованих карток (рахунків); стратегічні картки; інструменти ризик-менеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Statystychnyj zbirnyk (2015), «Naukova ta innovacijna dijal'nist' v Ukrai'ni», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip

Druker, P. (2012), Klassicheskie raboty po menedzhmentu, Translated from English, United Press, Moskva, 224 p.

Druker, P.F., Jekklz, R.Dzh., Ness, Dzh.A., Kukuzza, T.Dzh., Sajmons, R., Davila, A., Mejer, K., Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2006), Izmerenie rezul'tativnosti kompanii, Translated from English, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 220 p.

Veber, Ju. and Sheffer, U. (2000), «Na puti k aktivnomu upravleniju s pomoshh'ju pokazatelej», Problemy teorii i praktiki upravlenija, No. 5, 125 p.

Veber, Ju. and Sheffer, U. (2014), Vvedenie v controlling, Ob#edinenie kontrollerov, 416 p.

Kaplan, R. and Norton, D. (2003), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju, Translated from English, Olimp Biznes, Moskva, 214 p.

Standart upravlenija riskami COSO ERM, Enterprise Risk Management – Integrated Framework, available at: http://www.dvbi.ru/ risk_management/library/tabid/213/Token/ViewIn-fo/ItemId/18/language/ru-RU/ Default.aspx

Standarty upravlenija riskami Federacii evropejskih associacij risk-menedzherov, Russkoe obshhestvo upravlenija riskami (2003), available at: http:// www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard- ussian-version.pdf

Jelliott, M.U. (2007), Osnovy finansirovanija riska, in Kotlobovskij, I.B. (ed.), Translated from english by Kotlobovskij, I.B., Infra-M, Moskva.

Damodaran, A. (2010), Strategicheskij risk-menedzhment, Principy i metodiki, Translated from English, Vil'jams, Moskva, 496 p.

Holms, Je. (2007), Risk-menedzhment, Translated from English, Jeksmo, Moskva, 304 p.

Kaplan, R. and Norton, D (2005), Strategicheskie karty, Transformacija nematerial'nyh aktivov v material'nye rezul'taty, Translated from English, Olimp–Biznes, Moskva, 482 p.

Koncepcija kontrollinga, Upravlencheskij uchet. Sistema otchetnosti. Bjudzhetirovanie, Horvath & Partners, Translated from German, 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, 269 p.

Vnedrenie sbalansirovannoj sistemy pokazatelej, Horvath & Partners, Translated from German, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 478 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за 2015 рік. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip.
 2. Друкер П. Классические работы по менеджменту / П.Друкер ; пер. с англ. – М. : Юнайтед Пресс, 2012. – 224 с.
 3. Друкер П.Ф. Измерение результативности компании / П.Ф. Друкер, Р.Дж. Экклз, Дж.А. Несс, Т.Дж. Кукузза, Р.Саймонс, А.Давила, К.Мейер, Р.С. Каплан, Д.П. Нортон ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 220 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review).
 4. Вебер Ю. На пути к активному управлению с помощью показателей / Ю.Вебер, У.Шеффер // Проблемы теории и практики управления. – № 5, 2000. – 125 с.
 5. Вебер Ю. Введение в контроллинг / Ю.Вебер, У.Шеффер. – НП «Объединение контроллеров», 2014. – 416 c.
 6. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп Бизнес, 2003. – 214 с.
 7. Стандарт управления рисками COSO ERM (Enterprise Risk Management — Integrated Framework). – Режим доступу : http://www.dvbi.ru/ risk_management/library/tabid/213/T oken/ViewIn-fo/ItemId/18/language/ru-RU/ Default.aspx.
 8. Стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров / Русское общество управления рисками 2003. – Режим доступа : http:// www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard- ussian-version.pdf.
 9. Эллиотт М.У. Основы финансирования риска / Майкл У.Эллиотт ; под ред. и пер. с англ. И.Б. Котлобовского. – М. : Инфра-М, 2007.
 10. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики / А.Дамодаран ; пер. с англ. – М. : «Вильямс», 2010. – 496 с.
 11. Холмс Э. Риск-менеджмент / Є.Холмс ; пер. с англ. – М. : «Эксмо», 2007. – 304 с.
 12. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп–Бизнес, 2005. – 482 с.
 13. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
 14. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners ; пер. с нем. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 478 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-36-50

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.